Dokumenty i pliki do pobrania dla Klientów

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość

Druk reklamacji gwarancyjnej Druk reklamacji towaru z tytułu gwarancji

Regulamin aukcji w formacie pdf Niniejszy Regulamin w formacie *pdf

Do otwarcia plików *pdf niezbędny jest program Acrobat Reader - możesz go pobrać tutaj.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 01.01.2016

I. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis Aukcyjny - prowadzona w języku polskim przez Grupa Allegro Sp. z o.o. platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, dostępna pod adresem http://www.allegro.pl , umożliwiająca zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług pomiędzy między zarejestrowanymi w niej użytkownikami, na zasadach podanych w regulaminie Allegro.pl. Regulamin Serwisu Aukcyjnego dostępny jest pod adresem http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php.
 2. Sprzedający - Sigma Trade s.c. Marek Anchimiuk, Róża Ławreszuk, z siedzibą w 15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6F, NIP: 542-30-73-581, REGON: 200196310, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie Umowy Spółki Cywilnej "Sigma Trade" z dnia 07.03.2008r. i wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerami NIP wspólników spółki cywilnej: 5431197642, 9660830876. Adresy poczty elektronicznej: biuro@sigma-trade.com.pl, allegro@sigma-trade.com.pl, tel.: 85 733 52 12; 85 733 52 13 (koszt połączenia. wg. taryfy wybranego operatora).
 3. Sklep Internetowy (Sklep) - sklep internetowy Sprzedającego działający w ramach  Serwisu Aukcyjnego pod adresem http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=10055974, prowadzony na koncie użytkownika "sigma-trade", należącym do Sprzedającego.
 4. Towar(y) - rzecz ruchoma, oferowana w Sklepie.
 5. Usługa Dodatkowa - usługa odpłatna świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z nabytym Towarem (np. usługi montażu i demontażu oraz podłączeń, usługi serwisowe pogwarancyjne, przeglądy pogwarancyjne, ekspertyzy techniczne itp. wykonywane w lokalu Klienta).
 6. Usługi Elektroniczne - usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, za pośrednictwem Sklepu w Serwisie Aukcyjnym.
 7. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z  Serwisu Aukcyjnego zgodnie z jego regulaminem oraz odwiedzająca stronę  (podstrony) Sklepu Internetowego, w tym z oferowanymi Towarami, która ma zamiar złożyć bądź składa Zamówienie lub ma zamiar zawrzeć lub zawiera umowę o świadczenie Usług Elektronicznych lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
 8. Klient Zarejestrowany - Klient, który dokonał pełnej rejestracji i aktywacji konta użytkownika w Serwisie Aukcyjnym.
 9. Konto Klienta - podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są między innymi informacje o Zamówieniach Klienta  złożonych w Sklepie Internetowym, z wykorzystaniem Formularza Zamówienia.
 10. Strona(y) - Sprzedający lub/i Klient.
 11. Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 12. Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r., poz. 827).
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem na Towar w Sklepie, zgodnie z jego opisem i warunkami tam zawartymi oraz w Regulaminie.
 16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób zapłaty i dostawy.
 17. Formularz Zamówienia - interaktywny elektroniczny formularz zamówienia Towaru lub Towarów, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 18. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 19. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej między Sprzedającym i Klientem.
 2. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz korzystania ze Sklepu przez Klientów, rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług Elektronicznych,  tryb składania Zamówień i procedurę zawierania Umowy Sprzedaży, tryb postępowania reklamacyjnego, obowiązki i uprawnienia Stron.
 3. Regulamin zostaje udostępniony każdemu Klientowi nieodpłatnie, przed zawarciem umowy ze Sprzedającym, tak aby mógł on go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Regulamin można wydrukować lub pobrać w formacie pliku *pdf  i zapisać na dysku komputera lub urządzenia pamięci masowej (np. dysk USB) pod adresem http://www.sigma-trade.com.pl/docs/regulamin.pdf.
 4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. W zakresie Usług Elektronicznych Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin stosuje się w stosunku do Usług Dodatkowych na rzecz Klienta, jeżeli stanowią one integralną część oferty Towaru (np. cena Towaru obejmuje jego montaż u Klienta) lub są przedmiotem oddzielnej oferty Sprzedającego w Sklepie Internetowym. W innym wypadku Strony mogą zawrzeć dobrowolnie oddzielną umowę na Usługi Dodatkowe, na zasadach wspólnie ustalonych przez Strony.
 7. Niniejszy Regulamin, w przypadku Towarów oferowanych w trybie ust. 10.1 cz. II, obowiązuje również Klientów, którzy składają Zamówienie drogą telefoniczną lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość (np. zamówienie z użyciem poczty elektronicznej), niezależnie od tego czy posiadają zarejestrowane konto użytkownika w Serwisie Aukcyjnym.
 8. Korzystanie przez Klienta z możliwości składania Zamówienia lub pozyskania informacji drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedającego ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.
 9. Umowa Sprzedaży oraz umowa o Usługi Elektroniczne zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 10. Towary w Sklepie Internetowym mogą być oferowane w trybie:
  1. oferty wyłącznie z opcją „Kup Teraz”, gdzie Klient składa Zamówienie na oferowany Towar w ilości nie większej niż określona w ofercie i za określoną w niej stałą cenę jednostkową Towaru. Oferta taka stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1  Kodeksu cywilnego, jeżeli Zamówienie jest składane poprzez Formularz Zamówienia, w innym wypadku (Zamówienie telefoniczne, złożone pocztą elektroniczną) stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;
  2. aukcji z licytacją, w ramach której Sprzedający, poprzez wystawienie Towaru na aukcji, zaprasza do składania ofert przez Klientów Zarejestrowanych, celem zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem Zarejestrowanym, który zaoferuje najwyższą cenę w licytacji. Aukcja z licytacją może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa;
  3. aukcji z licytacją, z zastosowaniem tzw. ceny minimalnej, tj. najniższej ceny, za jaką Sprzedający zgadza się sprzedać wystawiony na aukcji Towar. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna do momentu złożenia oferty z ceną równą bądź wyższą od ceny minimalnej. Złożone w trakcie licytacji oferty niższe od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku takiej aukcji. Ofertę w aukcji z licytacją z zastosowaniem ceny minimalnej może składać wyłącznie Klient Zarejestrowany.
 11. Sprzedający oświadcza, iż w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) z dnia z dnia 9 marca 2011r. oraz odrębnych przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.)  jest producentem lub upoważnionym przedstawicielem producenta, z którym zawarł on stosowne umowy , Towarów oznaczonych marką handlową ESSENTE. Towary te zostały wprowadzone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa, z wymaganym oznakowaniem i gwarancją ich przydatność do zastosowania zgodnego z ich przeznaczeniem.

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sklep Internetowy działa w zakresie sprzedaży detalicznej na rzecz Klientów. Sprzedający nie prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaży hurtowej.
 2. Sprzedający nie jest dostawcą usługi Internetu lub innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. urządzenie multimedialne (komputer, notebook, tablet lub inne)  z dostępem do Internetu;
  2. aktywny adres poczty elektronicznej i dostęp do niej;
  3. zainstalowana w urządzeniu przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej albo Google Chrome w wersji 8 i wyższej albo inna przeglądarka obsługująca format HTML 4.0, z włączoną obsługą, JavaScript oraz włączoną obsługą cookies, na zasadach przewidzianych w regulaminie Serwisu Aukcyjnego;
  4. rozdzielczość ekranowa monitora urządzenia: 1024x768 pikseli.
 4. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia końcowego o którym mowa w ust. 3.1 niniejszej części Regulaminu.
 5. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedający zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w  Regulaminie.
 6. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych;
  3. nierozsyłania lub niezamieszczania w Sklepie niezamówionej informacji handlowej;
  4. niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
  5. korzystania ze Sklepu Internetowego i usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę;
  7. podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia.
 8. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o każdym przypadku naruszenia jego praw, praw osób trzecich jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe producentów, wchodzące w jego skład elementy graficzne, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi zawarł on stosowne umowy.
 10. Sprzedający może ograniczyć lub pozbawić Klienta prawa do składania Zamówień,  w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów;
  3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
  4. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nie odbieranie, z zastrzeżeniem, iż nie wynika to z ustawowego prawa Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w związku z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu Internetowego z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.
 12. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji oraz prac technicznych, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

IV. Świadczenie usług elektronicznych

 1. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
  1. elektroniczna oferta Towarów;
  2. udzielanie Klientom, na ich żądanie, informacji o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem formularza Pytanie do sprzedającego ;
  3. Formularz Zamówienia;
  4. Konto Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający oraz korzystania z Usług Elektronicznych zostały określone w ust. 3 cz. III ,,Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego''.
 3. Świadczone przez Sprzedającego Usługi Elektroniczne są bezpłatne.
 4. Z Usług Elektronicznych wymienionych w ust. 1.1 i 1.2 powyżej Klient może korzystać anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu (nazwa użytkownika Klienta w Serwisie Aukcyjnym).
 5. W przypadku korzystania z Usług Elektronicznych wymienionych w ust. 1.3 i 1.4 powyżej i w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient powinien podać następujące niezbędne dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. numer telefonu kontaktowego;
  4. adres poczty elektronicznej;
  5. adres dostawy w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedającego, jeżeli dostawa Towaru ma nastąpić w inne miejsce niż adres zamieszkania Klienta.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej wymienionej w ust. 1.3 powyżej zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Towaru do koszyka lub użycie opcji Kup Teraz) i jest zawierana na czas oznaczony. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą potwierdzenia złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.
 7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej wymienionej w ust. 1.4 powyżej, polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie skutecznego złożenia Zamówienia przez Klienta. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
 8. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
 9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym, wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług Elektronicznych, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz dokonywaniem przez Klienta Zamówień Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi Elektronicznej.

V. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych

Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z zagrożeniami, w szczególności może to być:

 1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
 2. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym;
 3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;
 4. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
 5. możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika;
 6. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware);
 7. naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.

VI. Warunki i zasady składania Zamówienia i zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki ceny takie jak podatek od towarów i usług (VAT), cła itp. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towaru do Klienta.
 2. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży możliwe jest w jeden z następujących sposobów:
  1. za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez Formularz Zamówienia;
  2. poprzez wysłanie Zamówienia z użyciem poczty elektronicznej na adres email: biuro@sigma-trade.com.pl lub allegro@sigma-trade.com.pl;
  3. telefonicznie pod numerem 85 733 52 12 lub 85 733 52 13 lub pod innym numerem telefonu podanym w bezpośrednim opisie Towaru;
 3. Klient może złożyć Zamówienie przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę, w sposób wymieniony w ust. 2.1, 2.2 powyżej lub telefoniczne od poniedziałku do piątku, w godz.  9:00 - 17:00.
 4. W trakcie składania Zamówienia, niezależnie od sposobu jego złożenia, Klient obowiązany jest podać następujące dane niezbędne do skutecznego złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (o ile Klient taki adres posiada), Towar, ilość Towaru, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.
 5. Złożenie skutecznego Zamówienia jest możliwe po uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 6. Cena Zamówienia jest równa sumie cen Towarów oraz kosztu wybranego sposobu dostawy.
 7. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży w trybie o którym mowa w ust. 2.1 powyżej, należy wejść na stronę Sklepu Internetowego lub korzystając z wyszukiwarki Serwisu Aukcyjnego dokonać wyboru Towaru, kliknąć w opis szczegółowy Towaru a następnie wybrać opcję Kup teraz i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. Jeżeli Klient chce złożyć Zamówienia na różne Towary, należy otworzyć stronę szczegółowego opisu każdego Towaru i wybrać opcję Dodaj do koszyka. Po wybraniu Towarów, należy kliknąć w ikonę Koszyka, następnie złożyć Zamówienie na wybrane Towary, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. Umowa Sprzedaży  zostaje zawarta po wprowadzeniu i zweryfikowaniu przez Klienta danych w Formularzu Zamówienia, w momencie zatwierdzenia przez niego Zamówienia, poprzez wybranie opcji Kup teraz.
 8. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży w trybie o którym mowa w ust. 2.2 powyżej należy złożyć Zamówienie, wysyłając je pocztą email na adres email wskazany w ust. 2.2 powyżej. W Zamówieniu należy wskazać Towar lub Towary oraz podać pozostałe dane wymienione w ust. 4 powyżej.
 9. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży w trybie o którym mowa w ust. 2.3 powyżej należy zadzwonić na wybrany numer telefonu a następnie dokonać wyboru Towaru lub Towarów i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu o komunikaty serwisu IVR oraz wskazówki konsultanta Sprzedającego.
 10. Zawarcie Umowy Sprzedaży o której mowa w ust. 8 i 9 powyżej następuje w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email wysłanej przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającej pisemne potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia złożonego przez Klienta i oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu tego Zamówienia do realizacji. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną i nie podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej Umowa Sprzedaży Towaru zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej.
 11. W trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienie – do momentu zatwierdzenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.
 12. W przypadku błędów w złożonym Zamówieniu (pomyłki ilościowe Towaru, zmiana Towaru, wybranie niewłaściwego koloru, rozmiaru, kształtu itp.) Klient chcący skorygować Zamówienie, powinien bezzwłocznie skontaktować się telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną ze Sprzedającym, wskazując w jaki sposób chce skorygować błędy w złożonym Zamówieniu.
 13. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta również, gdy Klient Zarejestrowany uczestnicząc w aukcji z licytacją Towaru (w trybie opisanym w cz. II ust. 10.2 i 10.3 Regulaminu) złożył ofertę z najwyższą ceną i nastąpiło przybicie. Szczegółowy tryb procedury aukcji z licytacją, czynności techniczne, skutki prawne złożenia oferty przez Klienta Zarejestrowanego i jej przyjęcia przez Sprzedającego - w tym moment zawarcia Umowy Sprzedaży - określa regulamin Serwisu Aukcyjnego i stosowne przepisy Kodeksu cywilnego.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz pisemne potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży zawartej na Towar lub Towary następuje poprzez wysłanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej lub dołączenie do przesyłki zawierającej Towar pisemnego potwierdzenia specyfikacji Zamówienia oraz wystawienie paragonu lub faktury do Zamówienia.
 15. Zamówienie Klienta zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 16. Własność Towaru z tytułu Umowy Sprzedaży przechodzi na Klienta z chwilą zapłaty przez niego całkowitej ceny Zamówienia.
 17. Z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży Strony wyrażają zgodę na używanie elektronicznego obrazu dokumentów sprzedaży (faktura) lub dokumentów korygujących sprzedaż (noty, faktury korygujące itp.) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (...).

VII. Prawo odstąpienia Klienta (Konsumenta) od umowy

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy  o prawach konsumenta Klient, będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta bądź wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  .
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może być wysłane listownie na adres siedziby Sprzedającego podany w ust. 2 cz. I ,,Definicje'' lub adres email: biuro@sigma-trade.com.pl. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem załączonego formularza do niniejszego Regulaminu, aczkolwiek nie jest to obowiązkowe
 3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić jemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego). Zwrot płatności Klientowi nastąpi przy użyciu takiej samej formy płatności, jaką wybrał on zawierając pierwotną Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym (np. przelew bankowy), chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu płatności przez Sprzedającego z tytułu odstąpienia od Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku nie będzie się to wiązało z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Klienta.
 4. Zwrot Towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Termin ten liczy się od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Towar powinien być zwrócony w całości wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia oraz załączonymi dokumentami (gwarancja, instrukcja, dowód sprzedaży), nie powinien być uszkodzony, zniszczony lub nosić trwałych i widocznych śladów użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, jeżeli jest to wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Koszt pakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego, podany w ust. 2 cz. I ,,Definicje''.
 6. Dla Towarów, których nie można odesłać w zwykły sposób pocztą, wysokość kosztów odesłania Towaru, o których mowa w ust. 5 powyżej, szacowana jest maksymalnie na kwotę: a) dla towarów o masie do 15kg – 30 zł; b) dla towarów o masie 15~30 kg – 50 zł; c) dla towarów o masie > 30kg, nie wymagających transportu na paletach – 100 zł; d) dla towarów dostarczanych na paletach przemysłowych – 350 zł.
 7. Zaleca się zwrot Towaru w opakowaniu fabrycznym, w którym został on dostarczony Klientowi, z wykorzystaniem zabezpieczeń ochronnych, które użyto w trakcie dostawy do Klienta.
 8. Sprzedający, o ile nie zaoferował odbioru Towaru od Klienta,  ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwracanego przez niego Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient (wykonujący prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży) ma obowiązek zapłaty za Usługi Dodatkowe i świadczenia spełnione przez Sprzedającego do chwili odstąpienia od umowy, jeżeli odstąpi od umowy zawartej na odległość po zgłoszeniu wyraźnego żądania spełnienia świadczeń, których wykonanie ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w stosunku do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; k) zawartej w drodze aukcji publicznej; l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można pobrać pod adresem http://ww.sigma-trade.com.pl/docs/odstapienie.pdf.

VIII. Dostawa

 1. Sprzedający dostarcza zamówione Towary transportem własnym, poprzez specjalistyczne firmy przewozowe (kurierskie) lub Pocztę Polską. Dostępne sposoby dostawy określone są w opisie Towaru, wyboru sposobu dostawy spośród oferowanych dokonuje Klient w trakcie składania Zamówienia. Klient może również odebrać zamówiony Towar osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych przez siebie osób.
 2. Jednostkowe koszty dostawy Towaru lub jego wielokrotności  są wyraźnie wskazane na stronie Sklepu Internetowego w opisie Towaru (zakładka 'Dostawa i płatność) oraz podane podczas procesu składania Zamówienia. W przypadku składania Zamówienia na różnorodne Towary poprzez Formularz Zamówienia, koszty dostawy obliczane są automatycznie i są widoczne w Formularzu Zamówienia, zaś dla Zamówień składanych telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej koszty dostawy Towarów będą wyraźnie podane w trakcie rozmowy telefonicznej lub w wiadomości email wysłanej Klientowi.
 3. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient.
 4. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz formy płatności za złożone Zamówienie. Każdorazowo informacje te są podane na stronie Sklepu Internetowego z opisem Towaru.
 5. KKoszt dostawy Towaru określony w jego opisie dotyczy wyłącznie dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskie. W przypadku dostawy poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej koszty dostawy zostaną uzgodnione indywidualnie przez Strony, przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 6. Dostępność Towaru oraz termin realizacji Zamówienia na dany Towar widoczne się każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego z opisem szczegółowym danego Towaru. W innym wypadku dostawa Zamówienia złożonego przez Klienta zostanie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 21 dni.
 7. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towar wolny od wad.
 8. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie dostawy Towaru za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju oraz dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w przypadku ubytku lub uszkodzenia Towaru.

IX. Płatność

 1. Sprzedający może udostępnić Klientowi następujące sposoby płatności:
  1. przelew bankowy na konto(a) wskazane na stronie Sklepu Internetowego z opisem Towaru
  2. system płatności elektronicznych udostępnianych przez Serwis Aukcyjny
  3. płatność za pobraniem (przy dostawie Towaru)
 2. Informacje szczegółowe o dostępnych sposobach płatności za dany Towar znajdują się w opisie Towaru, w zakładce 'Dostawa i płatność'. Wyboru sposobu płatności dokonuje Klient, w trakcie składania Zamówienia.
 3. W wypadku wyboru sposobu płatności innego niż za pobraniem, Klient obowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,  chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części za złożone Zamówienie.

X. Gwarancja na Towar

 1. Sprzedający, jako producent lub upoważniony przedstawiciel producenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. , udziela gwarancji  na każdy Towar oznaczony marką handlową "ESSENTE", co do jego dobrej jakości i wykonania oraz gwarantuje jego przydatność do zastosowania zgodnego z jego przeznaczeniem.
 2. Sprzedający może oferować następujące rodzaje gwarancji:
  1. gwarancja typu in home - istotne naprawy gwarancyjne Towaru (jego części) odbywają się w miejscu instalacji Towaru (lokal Klienta), poprzez autoryzowany serwis Sprzedającego oraz na jego koszt. Gwarancja ta dotyczy Towarów, które ze względu na ich charakter nie mogą być odesłane w zwykłym trybie do autoryzowanego serwisu Sprzedającego.
  2. gwarancja typu door to door - wadliwy Towar (jego część) odbierany jest od Klienta przez przewoźnika działającego na zlecenie Sprzedającego i przesyłany do autoryzowanego serwisu Sprzedającego w celu dokonania naprawy. Po usunięciu wady Towar jest odsyłany z powrotem do Klienta na wskazany przez niego adres. Towar jest dostarczany do i odbierany z serwisu Sprzedającego oraz naprawiany na jego koszt. .
 3. Okres gwarancji oraz jej typ dla danego Towaru jest każdorazowo określony w jego opisie szczegółowym.
 4. Okres gwarancji liczony jest do dnia dostawy Towaru do Klienta.
 5. Gwarancja na Towar jest udzielana na piśmie, Klient otrzymuje wraz z zakupionym Towarem kartę gwarancyjną, w której podane są szczegółowe warunki gwarancji udzielanej na Towar przez Sprzedającego.
 6. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne zakupionego Towaru, które ujawnią się w okresie gwarancji, z zastrzeżeniem warunków udzielonych w gwarancji i z wyłączeniem wad powstałych na skutek nieprzestrzegania przez Klienta zasad montażu, użytkowania i konserwacji, podanych w instrukcji Towaru i karcie gwarancyjnej. .
 7. Gwarancja udzielona przez Sprzedającego obejmuje wyłącznie obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Gwarancja udzielona przez Sprzedającego na sprzedany Towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XI. Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi za Towar określony w Umowie Sprzedaży.
  1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne Towaru (rękojmia) określonego w Umowie Sprzedaży, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz innych przepisach prawa polskiego.
  2. Sprzedający rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wybrany przez Klienta sposób.
  3. Sprzedający informuje, że w przypadku Towarów objętych także gwarancją producenta uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej załączonej przez producenta Towaru.
 2. Reklamacje z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedającego na Towar.
  1. W przypadku posiadania przez Klienta gwarancji na Towar, o której mowa w cz. X ,,Gwarancja na Towar", uprawniony jest on do składania reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji.
  2. Reklamacje z tytułu gwarancji należy składać zgodnie z warunkami i na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, wydanej wraz z Towarem.
  3. Reklamacje z tytułu gwarancji mogą być składane wyłącznie w okresie ochrony gwarancyjnej udzielonej na dany Towar.
  4. Reklamacje z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedającego rozpatrywane są zwyczajowo w terminie 2 dni roboczych, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
  5. Uznane przez Sprzedającego z tytułu gwarancji wady Towaru lub jego części zostaną usunięte maksymalnie w ciągu 14 dni, licząc od dnia uznania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Wybór podstawy prawnej reklamacji (rękojmia albo gwarancja, o ile została udzielona) przysługuje Klientowi.
 4. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego oraz świadczonymi Usługami Elektronicznymi.
  1. W przypadku nieprawidłowości, usterek bądź przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego lub nieprawidłowości w zakresie Usług Elektronicznych Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.
  2. Reklamacje, o których mowa powyżej, mogą być wnoszone w terminie 30 dni, licząc od dnia w którym wystąpiły uzasadnione nieprawidłowości.
  3. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego oraz świadczonymi Usługami Elektronicznymi zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
 5. Reklamacje, o których mowa w cz. XI ust. 1,2 oraz 4 oraz inne (np. dotyczący dostawy Towaru) można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedającego podany w ust. 2 cz. I ,,Definicje lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@sigma-trade.com.pl. W treści reklamacji Klient powinien podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w przypadku Towaru powinien podać w szczególności nazwę lub model Towaru, opis niezgodności Towaru z umową lub wady fizycznej Towaru, datę i miejsce nabycia Towaru. Reklamacja powinna zawierać również oznaczenie Klienta (imię i nazwisko, adresy do doręczeń, adres poczty elektronicznej).
 6. Reklamacje z tytułu udzielonej przez Sprzedającego gwarancji mogą być wnoszone również poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem www.sigma-trade.com.pl/serwis/reklamacje-online.
 7. Składając reklamację z tytułu gwarancji Klient obowiązany jest załączyć kopię karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Klienta gromadzone przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są wyłącznie w celu realizacji zawartej z nim Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, obsługi ewentualnych reklamacji oraz - za zgodą Klienta - w celu przesyłania materiałów reklamowych lub informacji handlowych o Towarach prezentowanych w Sklepie Internetowym.
 3. Sprzedający dbając o ochronę prywatności i danych osobowych Klientów stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane przez Klienta dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w niniejszym Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności w trakcie składania Zamówienia.

XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient, będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się postanowienia regulaminu Serwisu Aukcyjnego oraz odpowiednich przepisów obowiązującego prawa.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku niewykonania przez drugą Stronę zobowiązania z niej wynikającego, w terminie określonym w Umowie Sprzedaży. W takim wypadku Strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej Strony odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Uprawnienie te nie narusza prawa Klienta, będącego Konsumentem, do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynikającego z Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.